EFE3D

EFE3D

Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » Môt tin rất vui ! Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » – « Trường Pháp ở nước ngoài tiếp cận phát triển bền vững « (bậc 2) (mức độ chuyên sâu) Chứng nhận này được AEFE cấp là kết...