Mọi thứ về căng tin

Cà phê

Để đồng hành cùng sự phát triển của LFAY, từ năm học 2022, chúng tôi đã khai trường một cửa hàng tự phục vụ mang lại nhiều sức sống hơn cho trường học Căng tin Oxygen là một phần của dịch vụ ăn uống và làm phong phú thêm môi trường học đường.