Dernière modification le 12 January 2024 par LFAY

Tỷ giá

Tỷ giá được Tổng cục Kho bạc quy định hai tuần một lần. Về cơ bản, chúng được sử dụng để hạch toán các hoạt động bằng ngoại tệ do kế toán viên thực hiện. Việc sử dụng tỷ giá là bắt buộc để thực hiện chi tiêu công hoặc bất kỳ hoạt động kế toán nào khác được thể hiện bằng ngoại tệ.

Những tỷ giá này cũng có thể được sử dụng bởi nhiều cơ quan Nhà nước. Chúng chỉ ra số tiền tương đương bằng đồng franc Pháp của ngoại tệ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2002, các tỷ giá này được tính bằng euro.

1 VND = 0,00003694 €

Cổng thông tin kinh tế và tài chính