Dernière modification le 24 December 2023 par LFAY

Dự án trường 2022-2026

I. TIẾP TỤC THỬ THÁCH ĐỂ ĐẠT ThÀNH TÍCH XUẤT SẮC

A. Đồng hành cùng học sinh, giúp các em đạt kết quả xuất sắc -Tăng cường thực hành tiếng Pháp và phù hợp với văn hóa – Khẳng định các khóa học đa ngôn ngữ phù hợp với hành trang ngôn ngữ

B. Giúp đỡ từng em học sinh, giúp các em đạt kết quả xuất sắc – Tăng cường tính liên tục trong học tập…. -….thông qua cách thức hỗ trợ phù hợp nhất với nhu cầu của từng học sinh -…. Hướng tới một hướng đi đã chọn, thành công và đầy tham vọng

C. Hỗ trợ mỗi cán bộ nhân viên trong sự nghiệp chuyên môn -Xây dựng chính sách đào tạo hiệu quả -Hỗ trợ, đề cao giá trị và giúp nhân viên trở nên chuyên nghiệp.

II. TIẾP TỤC TINH THẦN CỞI MỞ

A. Đề cao giá trị để hiểu nhau hơn – Giao tiếp để hiểu và tin tưởng nhau – Coi trọng và quảng bá các hoạt động và dự án để nâng cao bản sắc của chúng ta

B. Cởi mở và cùng nhau sống tốt hơn -Phát triển sự gắn kết giữa nhân viên các bộ phận khác nhau -Phát triển sự gắn kết trong cộng đồng giáo dục

C. Cởi mở với gia đình học sinh và phát triển quan hệ đối tác -Huy động sự tham gia của các gia đình xung quanh các con đường giáo dục -Phát triển quan hệ đối tác mạng lưới địa phương, khu vực, mạng lưới AEFE để thúc đẩy các con đường giáo dục -Đặt Trug tâm thông tin – Tư liệu- Thư viện ở ngã tư của các con đường giáo dục.

III. CAM KẾT ĐẠT ĐƯƠC CÁC MỤC TIÊU CHUNG

A. Cam kết xây dụng trường học có trách nhiệm với môi trường – Đào tạo người công dân có trách nhiệm với môi trường – Cam kết giảm tiêu thụ và giảm chất thải

B. Cam kết xây dựng các giá trị chung – Cam kết chấp nhận sự khác biệt – Cam kết tiếp cận bình đẳng giới – Tăng cường hòa nhập ở trường học

C. Cam kết thiết lập các chính sách được suy nghĩ thấu đáo và chia sẻ -Xác định chính sách kỹ thuật số mạch lạc và phối hợp -Giúp đỡ lẫn nhau và xác định con đường đổi mới