Dernière modification le 24 December 2023 par LFAY

Tuyển dụng và nhân sự

Trường Pháp Alexandre Yersin tuyển dụng nhân sự qua nhiều đợt :

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể vào xem các mục nhỏ trong mục « Tuyển dụng »

Quý vị cũng có thể tìm thấy thông tin trên trang web của AEFE hoặc là trên trang web vùng Châu ÁThái Bình Dương

Tài liệu giới thiệu trường Pháp dành cho nhân viên mới đến