Dernière modification le 11 January 2024 par Vuong Bach Lien

Hội Phụ huynh học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin tổ chức và quản lý dịch vụ xe đưa đón học sinh hàng ngày. Xin mời quý vị xem trang blog của Hội phụ huynh để biết thêm nhiều thông tin.


Để đăng ký xe đưa đón cho con em mình, xin mời quý vị điền vào phiếu ở phía dưới, hoặc liên hệ trực tiếp công ty Red River qua email hoặc điện thoại, với thông tin sau :

Hotline : Số điện thoại 1 : (+84) 988 777 635
Số điện thoại 2 : (+84) 988 777 142
Email: bus.lfay@redriverco.com

Phiếu đăng ký xe đưa đón :
https://docs.google.com/forms/d/1Oj6GvnNbgEURzsvT-1Jctpf7yolARHMwr9lagFcTwrU/viewform?edit_requested=true