sư phạm

Trường mẫu giáo (Từ lớp PS (mẫu giáo nhỏ) đến lớp GS (mẫu giáo lớn)

Trường mẫu giáo là trường chào đón trẻ nhỏ để chuẩn bị cho việc học cơ bản về đọc, viết và số học. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho giáo dục tiểu học: các mục tiêu thiết yếu là xã hội hóa, hình thành ngôn ngữ, con số và ghi nhớ số và chữ.

En savoir plus : https://eduscol.education.fr/610/presentation-de-l-ecole-maternelle

Trường tiểu học (Từ lớp 1 (CP) đến lớp 5 (CM2)

Trường tiểu học đại diện cho sự tiếp nối của trường mẫu giáo, cùng với đó tạo thành trường cấp 1.

Mục tiêu chính của trường tiểu học là dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản: Việc học đọc, viết và tính toán (đếm) tất nhiên là ưu tiên hàng đầu. Các hoạt động nâng cao nhận thức (hoạt động nghệ thuật và vui chơi) cũng rất quan trọng, đặc biệt là ở những lớp đầu tiên.

Để biết thêm : https://eduscol.education.fr/612/l-ecole-elementaire

Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT)

Trường THCS đánh dấu thời điểm học sinh bước vào giáo dục trung học. THCS được tổ chức thành bốn cấp độ, từ lớp sáu đến lớp 9 và được cấu trúc theo chu kỳ giáo dục https://eduscol.education.fr/619/l-organisation-des-enseignements-au-college

Trường THPT (tổng quát): lộ trình chung chuẩn bị cho học sinh trung học trong hai năm lấy bằng tú tài tổng quát và học đại học. Trước đó là quá trình học sinh quyết định lựa chọn thi tú tài tổng quát hay thi tú tài kỹ thuật .

https://eduscol.education.fr/634/cycle-terminal-de-la-voie-generale?menu_id=760