Dernière modification le 13 January 2024 par LFAY

Biểu phí 2023-2024

Học phí

Phí ghi danh

 

Các kỳ thi

 

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €

DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn trả bằng thẻ dành cho học sinh trung học, giáo viên và cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND