Dernière modification le 19 September 2023 par LFAY

Các kỳ thi

Học sinh trường Pháp Alexandre Yersin thi lấy bằng DNB (Diplôme National du Brevet – Tốt nghiệp Phố thông cơ sở) vào cuối cấp 2.

Các em nhận được bằng Tú tài ( Diplôme national du baccalauréat général) khi học xong lớp 12 và thi đỗ Bằng này chứng nhận các em đã học xong cấp 3 để có thể tiếp tục học đại học ở Pháp và ở nước ngoài.