Dernière modification le 21 December 2023 par LFAY

Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội khởi động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ căng tin trường học cho 5 năm