Dernière modification le 22 September 2023 par LFAY

Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D »

Môt tin rất vui !

Trường Pháp Alexandre Yersin đã được cấp chứng nhận « EFE3D » – « Trường Pháp ở nước ngoài tiếp cận phát triển bền vững « (bậc 2) (mức độ chuyên sâu)

Chứng nhận này được AEFE cấp là kết quả của những nỗ lực không ngừng của trường Pháp trong giáo dục về phát triển bền vững.

Xin cảm ơn và chúc mừng CBNV và các em học sinh trường Pháp vì những hoạt động cố gắng tuyệt vời này !