Thủ tục chuyển trường

– Phụ huynh thông báo trước một tháng với nhà trường bằng văn bản và/hoặc thư điện tử việc học sinh chuyển trường. – Phụ huynh thanh toán mọi hóa đơn nếu có trước ngày học sinh thôi học. – Nếu học sinh thôi học giữa học kỳ thì phụ huynh sẽ phải trả...
Thông tin về Hoạt động ngoại khóa

Thông tin về Hoạt động ngoại khóa

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều hoạt dông ngoại khóa thể thao hoặc nghệ thuật và văn hoá. Việc đăng ký cho kỳ 3 sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật, 24/03/2024, 11h. Hoạt động ngoại khóa của kỳ 2 sẽ bắt đầu từ thứ hai, 9/1/2024,  từ 14h45 đến 16h30. M. Pascal Baros...