Dernière modification le 10 juillet 2020 par LFAY

Trong kỳ nghỉ hè, trung tâm giáo dục từ xa quốc gia CNED giới thiệu chương trình mang tên « Lớp học ở nhà trong kỳ nghỉ ». Các hoạt động được đề xuất mang hình thức của kỳ nghỉ hè : thay thế việc truy cập vào các nguồn tài liệu bởi « tuần hoạt động » với cách thức tiếp cận theo từng khối lớp và từng môn học với các tài liệu được chọn lọc.

Xin mời quý vị tìm hiểu tại đây : ecole.cned.fr