Dernière modification le 13 avril 2022 par LFAY

Thực đơn ăn trưa từ ngày 18/4 đến ngày 29/4/ 2022

Thực đơn khối Mẫu giáo – Tiểu học:PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2

Thực đơn tự phục vụ : CM1 / CM2 / COLLEGE / LYCEE