Dernière modification le 28 mars 2020 par LFAY

Một tập hợp các ấn phẩm được giáo viên thư viện của trường chuẩn bị: sách nghe, truyện tranh, phim, và nhiều nguồn tư liệu khác nữa, nên khám phá! (bằng tiếng Pháp).

Fait avec Padlet

Direct link : https://bit.ly/2JkdbZG