Dernière modification le 6 octobre 2022 par LFAY

HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG (Conseil d’établissement):

[**Thành viên chính thức:*]
DEPOUILLY Xavier
CHAROY Bernard
NUSS Grégoire
NGUYEN Thi Thanh Thuy

[**Thành viên dự khuyết:*]
DUONG Thuy Linh
NGUYEN Ha Quynh
NGUYEN Thi Ngoc Thuy
DE BERNY Nguyet

HỘI ĐỒNG KHỐI MẪU GIÁO-TIỂU HỌC (Conseil d’école):

[**Thành viên chính thức:*]
DUONG Thuy Linh
NGUYEN Ha Quynh
MILLET Yannick
NUSS Grégoire
NGUYEN Thi Ngoc Thuy
DE BERNY Nguyet
NGUYEN Thi Thanh Thuy
TRAN Thanh Huyen
BELLO Leila
QUELIN Gautier
HOFFMANN Patrick
HERRMANN Laetitia
LEGRAND PERRUCHOT Philippe
MOURZAGH Nordine
THIEBAULT Jérôme

[**Thành viên dự khuyết:*]
DUCHEMIN Philippe
HAHN Rachel Ahreum