Dernière modification le 14 février 2020 par LFAY

Toàn thể phụ huynh học sinh,

Trái với những chỉ dẫn đầu tiên được đưa ra, Thành phố Hà Nội đã quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học. Do đó, Trường Alexandre Yersin sẽ không mở cửa trở lại vào tuần tới. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị ngay khi có quyết định mới của chính quyền địa phương.

P/O La Proviseure