Dernière modification le 6 novembre 2020 par LFAY

Quy định của nhà trường liên quan đến chất lượng không khí đã được điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định quốc tế thông qua việc tuân thủ sự phân chia sáu cấp độ và đưa ra các chỉ dẫn ứng phó với mỗi mức độ ô nhiễm.

Bản quy định mới này sẽ được áp dụng kể từ thứ hai, ngày 09/11/2020.PDF Quy định chất lượng không khí VN (14/10/2020):

PDF Nhiệt độ cao: