Dernière modification le 1 septembre 2020 par LFAY

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, việc đăng ký sẽ tiến hành theo năm học và thanh toán theo từng học kỳ

  Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €

Bữa ăn dành cho học sinh trung học, giáo viên và CBNV

  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

Phương thức bán:

  • Quẹt thẻ (đã nạp tiền trước) hoặc trả tiền mặt tại quầy vào giờ ăn trưa