Dernière modification le 13 septembre 2022 par LFAY

Năm học 2022-2023 này, ngày bầu cử chính thức đại diện phụ huynh học sinh vào Hội đồng các cấp của nhà trường được ấn định vào thứ Năm, ngày 06/10/2022. Từ 9h00 ngày 05/10 đến 14h00 ngày 06/10/2022, phụ huynh sẽ tham gia bầu cử bằng bỏ phiếu trực tuyến các đại diện của mình vào hai Hội đồng của nhà trường, đó là :

  1. Hội đồng khối mẫu giáo & tiểu học (Conseil d’école) : 15 thành viên chính trong đó có ít nhất một thành viên đại diện cho mỗi khối lớp và 15 thành viên dự khuyết
  2. Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement) : 4 đại diện chính và 4 dự khuyết
  3. Với Hội đồng khối trung học (Conseil du second degré), Hội đồng kỷ luật : các thành viên chính thức cũng như dự khuyết ở Hội đồng nhà trường đề cử đại diện của mình.

Ai có thể ứng cử ?

  • Các liên minh và tổ chức PHHS,
  • Các hội PHHS địa phương,
  • Các PHHS độc lập.

Các danh sách ứng cử có thể không có đủ số người đăng ký nhưng nhất thiết phải có tối thiểu hai ứng cử viên.

Phụ huynh có thể tải mẫu danh sách đăng ký ứng cử ở bên dưới đây.

[**Danh sách ứng cử phải được từng ứng cử viên ký và chuyển lại cho nhà trường 10 ngày trước ngày bầu cử trực tuyến kết thúc, tức là muộn nhất vào thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022 trước 12h đêm.*]

Hiệu trưởng
Corinne CHAN YUE TACK

|