Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thực đơn căng tin từ ngày 29/5 đến ngày 23/6 năm 2023

Thực đơn căng tin từ ngày 29/5 đến ngày 23/6 năm 2023

bởi VUONG Bach Lien

Thực đơn căng tin từ ngày 29/5 đến ngày 23/6/2023

Menu Maternelle - Primaire: PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2

Menu self service: CM1 / CM2 / COLLEGE / LYCEE

Menu Snack: