Trang nhà > Ghi danh > Thôi học > Thủ tục chuyển trường

Thủ tục chuyển trường

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 • Phụ huynh thông báo trước một tháng với nhà trường bằng văn bản và/hoặc thư điện tử việc học sinh chuyển trường.
 • Phụ huynh thanh toán mọi hóa đơn nếu có trước ngày học sinh thôi học.
  • Nếu học sinh thôi học giữa học kỳ thì phụ huynh sẽ phải trả học phí cho cả học kỳ (xem quy định tài chính)
 • Học sinh mẫu giáo và tiểu học trả sách giáo khoa, sách truyện cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
 • Học sinh các lớp trung học đặt hẹn với thày Bernard – quản lý để trả sách giáo khoa và chìa khóa tủ cá nhân và trả sách truyện cho thư viện.
 • Phụ huynh đặt hẹn với văn phòng Ban giám hiệu hoặc văn phòng mẫu giáo-tiểu học để nhận hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học.
  • Nhà trường sẽ không trả hồ sơ học bạ và giấy xác nhận thôi học nếu học sinh và phụ huynh chưa trả sách và thanh toán hóa đơn.
  • Nhà trường sẽ không cấp giấy xác nhận thôi học trước ngày học sinh kết thúc học ở trường.
 • Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trên danh sách vào cuối ngày học sinh kết thúc học ở trường.