Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng nhà trường

Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng nhà trường

Năm học 2019-2020

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đại diện chính thức:
DEPOUILLY Xavier
CHAROY Bernard
DINH Xuan Cuong

Đại diện dự khuyết:
MARCHAL Bruno
DEPORTE Patrick
LECLERC Emilie