Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng nhà trường

Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng nhà trường

Năm học 2020-2021

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đại diện chính thức:
MARCHAL Bruno
CHAROY Bernard
NGUYEN Thi Vinh Ha

Đại diện dự khuyết:
BELLO Leila
HOFFMANN Patrick
DUFOUR Emmanuel