Trang nhà > Nhà trường > LFAY qua các con số > LFAY qua các con số

LFAY qua các con số

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin - Trường Pháp Alexandre Yersin - là:

  • Có 960 học sinh: tăng 2%, chủ yếu do tăng cơ học; nhịp độ tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tới;
  • 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và 100% tốt nghiệp THPT;