Accueil > Établissement (vi) > Le LFAY en chiffres (vi) > Le LFAY en chiffres (vi)

Le LFAY en chiffres (vi)

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin - Trường Pháp Alexandre Yersin - là :

  • Có 960 học sinh : tăng 2%, chủ yếu do tăng cơ học ; nhịp độ tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tới ;
  • 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và 100% tốt nghiệp THPT ;