Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Đăng ký/hủy sử dụng dịch vụ căng tin trường

Đăng ký/hủy sử dụng dịch vụ căng tin trường

năm học 2018-2019

bởi Phụ trách tin học

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

cho học sinh mẫu giáo và tiểu học

Sự lựa chọn

1. Nếu quý vị đã có tên đăng nhập


Gõ tên truy nhập phía dưới đây.
Authentification

OU

2. Nếu quý vị quên hoặc chưa có tên đăng nhập