Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Giới thiệu các hoạt động > Bộ truyện tranh của hoạt động ngoại khóa truyện tranh

Bộ truyện tranh của hoạt động ngoại khóa truyện tranh

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Dưới đây là bộ truyện tranh của các năm trước :

Năm học 2014-2015 :

Năm học 2015-2016 :

Năm học 2016-2017 :

Năm học 2017-2018 :

Năm học 2018-2019 :

Cuối năm học, nhà trường sẽ in 1 bộ cho các học sinh.