Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG > Biên bản họp HĐ nhà trường

Biên bản họp HĐ nhà trường

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

__1__

Comptes rendus

Année 2019/2020

CET du 08.10.2019
Biên bản họp HĐ nhà trường (CET)-08.10.2019

Année 2018/2019

CET du 15.10.2018
CET du 19.11.2018
CET du 04.04.2019
CET du 20.06.2019

Année 2017/2018

CET du 16.10.2017
CET du 16.11.2017
CET du 27.03.2018
CET du 21.06.2018
CET du 27.06.2018

Année 2016/2017

CET du 10.10.2016
CET du 17.11.2016
CET du 09.03.2017
CET du 16.06.2017

Année 2015/2016

CET du 08.10.2015
CET du 12.11.2015
CET du 03.03.2016
CET du 20.06.2016

Année 2014/2015

CET du 16.10.2014
CET du 11.11.2014
CET du 03.03.2015
CET du 18.05.2015
CET du 15.06.2015

Année 2013/2014

Année 2012/2013

Année 2011/2012

Archives