Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Bầu đại diện PHHS tham gia Hội đồng các cấp của nhà trường

Bầu đại diện PHHS tham gia Hội đồng các cấp của nhà trường

Năm học 2021-2022

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Năm học 2021-2022 này, ngày bầu cử chính thức đại diện phụ huynh học sinh vào Hội đồng các cấp của nhà trường được ấn định vào thứ Năm, ngày 07/10/2021. Phụ huynh sẽ tham gia bầu cử bằng bỏ phiếu trực tuyến, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10/2021, các đại diện của mình vào hai Hội đồng của nhà trường, đó là :

  1. Hội đồng khối mẫu giáo & tiểu học (Conseil d’école) : 15 đại diện, mỗi khối lớp nên có một đại diện.
  2. Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement) : 3 đại diện chính và 3 dự khuyết
  3. Đối với Hội đồng khối trung học (Conseil du second degré): các đại diện sẽ được các thành viên chính thức cũng như dự khuyết của Hội đồng nhà trường đề cử.

Ai có thể ứng cử ?

  • Các liên minh và tổ chức PHHS,
  • Các hội PHHS địa phương,
  • Các PHHS độc lập.

Các danh sách ứng cử có thể không đầy đủ nhưng nhất thiết phải có tối thiểu hai ứng cử viên.

Phụ huynh có thể tải mẫu danh sách đăng ký ứng cử ở bên dưới.

Danh sách ứng cử phải được từng ứng cử viên ký và chuyển lại cho nhà trường 10 ngày trước ngày bầu cử trực tuyến kết thúc, tức là muộn nhất vào thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 trước 12h đêm.

Hiệu trưởng
Hội đồng khối mẫu giáo-tiểu học (Conseil d’école)_Danh sách đăng ký ứng cử
Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement)_Danh sách đăng ký ứng cử