Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > 2019-2020

2019-2020

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Nhà trường đóng cửa nghỉ giữa học kỳ 1
từ ngày 23/10 đến hết ngày 03/11/2019
và mở cửa trở lại bình thường từ thứ Hai, ngày 4/11,
lúc 8h00.