Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Lịch học 2019-2020

Lịch học 2019-2020

bởi MADAOUI Karim

Lịch học đã được Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement) thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2018 và được Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.