Accueil > Programmes (vi)

Programmes (vi)

https://lfay.com.vn/IMG/pdf/plannin...

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 10h00 - 11h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 16/09/2019 đến 20/12/2019)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 06/01/2020 đến 27/03/2020)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 13/04/2020 đến 03/07/2020)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác