Trang nhà > Giáo vụ > Hội bóng đá > Nhà tài trợ

Nhà tài trợ

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Trường Pháp xin cảm ơn công ty ADCo đã hỗ trợ đội bóng đá của trường. Thực sự năm nay, ADCo tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của ADCo, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.