Trang nhà > Thông tin hữu ích > Nouvelle traduction : Programme détaillé de conversion des numéros de (...)

Nouvelle traduction : Programme détaillé de conversion des numéros de téléphone mobile de 11 à 10 chiffres

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Việc chuyển đổi đầu số di động được thông báo diễn ra vào ngày 15 tháng 9 đang được các nhà mạng tiến hành theo từng giai đoạn và sẽ diễn ra trong một vài tuần.
Các nhà mạng không thay đổi đồng loạt các đầu số vào cuối tuần trước mà sẽ thay đổi dần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 06

Nhà trường rất cần có thông tin chính xác về số điện thoại của quý vị để liên lạc, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.