Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Lịch học 2017-2018

Lịch học 2017-2018

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Lịch học niên khóa 2017-2018 đã được Hội đồng nhà trường (Conseil d’établissement) thông qua ngày 9 tháng 3 năm 2017 và Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.

Calendrier (lịch học) 2017-2018