Accueil > Infos pratiques > Restauration scolaire > Formulaire d’inscription (ou Désinscription) au service de restauration (...)

Formulaire d’inscription (ou Désinscription) au service de restauration scolaire

Année scolaire 2018-2019

par TRAN Thi Yen

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

cho học sinh mẫu giáo và tiểu học

Sự lựa chọn

1. Nếu quý vị đã có tên đăng nhập


Gõ tên truy nhập phía dưới đây.
Authentification

OU

2. Nếu quý vị quên hoặc chưa có tên đăng nhập