Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Năm học 2018-2019, học kỳ 1

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Chọn hoạt động trong danh sách dưới đây.

Học sinh các lớp MG nhỏ và nhỡ có thể chọn đăng ký tham gia tối đa 3 loại hình ngoại khóa / tuần.
Học sinh lớp khác chỉ có thể đăng ký tham gia tối đa 4 loại hình sinh hoạt mỗi tuần.
Đối với các loại hình ngoại khóa PHÁT TRIỂN SỞ THÍCH ÂM NHẠC và XIẾC, học sinh chỉ được đăng ký tham gia mỗi tuần một lần.
Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6)

  • 45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 2 (từ ngày 07/01/2019 đến 05/04/2019)
  • 90 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho cả năm học (từ ngày 07/01/2019 đến 03/07/2019)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ.

Vous n'êtes pas identifié(e) comme parent d'élève