Trang nhà > Tiếp xúc

Tiếp xúc


Cổng trường

Lycée Français Alexandre Yersin

12, Nui Truc - Ba Dinh
HA NOI - VIÊT NAM

Tél. : + 84 (0) 24 38 436 779 ou + 84 (0) 24 38 462 827
Fax : + 84 (0) 24 38 232 023

Công văn,giấy tờ hành chính

Lycée Français Alexandre Yersin
Ambassade de France au Viêt Nam (Hanoï)
13 rue Louveau
92438 Chatillon Cedex

Khi muốn để lại một tin nhắn, hãy dùng mẫu dưới đây hoặc gửi một thư điện tử cho văn phòng

 

Gửi thư tín mới
Ông, Bà
@

Lịch công tác LFAY

Aucun événement