Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Lịch học 2016-2017

Lịch học 2016-2017

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Lịch học 2016-2017 đã được Hội đồng Nhà trường thông qua ngày 3 tháng 3 năm 2016 và đã được Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.

lịch học 2016-2017