Accueil > Infos pratiques > Restauration scolaire > Inscription/Désinscription et tarifs > Formulaire d’inscription (ou Désinscription) au service de restauration (...)

Formulaire d’inscription (ou Désinscription) au service de restauration scolaire

Année scolaire 2017-2018

par TRAN Thi Yen

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

cho học sinh mẫu giáo và tiểu học

Sự lựa chọn

1. Nếu quý vị đã có tên đăng nhập


Gõ tên truy nhập phía dưới đây.
Authentification

OU

2. Nếu quý vị quên hoặc chưa có tên đăng nhập