Accueil > Activités extra-scolaires (vi)

Activités extra-scolaires (vi)

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều loại hình sinh hoạt ngoại khóa :
Nhà tron, hoạt động thể thao, nghệ thuật và ủng hộ.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với ông Fréderic Fontaine : activites@lfay.com.vn

Mô tả, chương trình và phiếu ghi danh

Mô tả

Bấm vào đây để xem hình ảnh và mô tả về các hoạt động, và để xem các thông tin.

Chương trình đầy đủ

Chương trình nhà tron (mẫu giáo và tiêu học) : ở đây
Chương trình hoạt động ngoại khóa khác (mẫu giáo và tiêu học) : ở đây
Chương trình trung học : ở đây

Chương trình của các lớp

Bấm vào đây để xem các chương trình

Phiếu ghi danh

Bấm vào đây để vào phiếu đăng ký

Các thông tin khác :

Các học kỳ

học kỳ 1 : từ ngày 12/09/2016 đến 16/12/2016
học kỳ 2 : từ ngày 04/01/2017 đến 24/3/2017
học kỳ 3 : từ ngày 18/04/2017 đến 01/07/2017

Học phí ngoại khóa (học phí tính theo năm học)

1 môn/tuần : 150 €
2 môn/tuần : 300 €
3 môn/tuần : 450 €
4 môn/tuần : 600 €

Thư gửi phụ huynh

Bấm vào đây để xem

Nội quy tham gia ngoại khóa

Bấm vào đây để xem