Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Năm học 2017-2018, học kỳ 1

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Chọn hoạt động trong danh sách dưới đây.

Học sinh các lớp MG nhỏ và nhỡ có thể chọn đăng ký tham gia tối đa 3 buổi chiều hoạt động ngoại khóa / tuần.
Học sinh lớp khác chỉ có thể đăng ký tham gia tối đa 4 buổi chiều hoạt động ngoại khóa mỗi tuần.

Đối với các loại hình ngoại khóa QUẦN VỢT, PHÁT TRIỂN SỞ THÍCH ÂM NHẠC và CỜ VUA, học sinh chỉ được đăng ký tham gia mỗi tuần một lần.

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6)

  • 60 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 1 (từ ngày 11/09/2017 đến ngày 22/12/2017)
  • 150 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho cả năm (du 11/09/2017 au 29/06/2018)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ.