Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Đăng ký hoạt động ngoai khóa

Năm học 2016-2017, học kỳ 1

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Chọn hoạt động trong danh sách dưới đây.

Học sinh các lớp MG nhỏ và nhỡ có thể chọn đăng ký tham gia tối đa 3 loại hình ngoại khóa / tuần.
Học sinh lớp khác chỉ có thể đăng ký tham gia tối đa 4 loại hình sinh hoạt mỗi tuần.

Đối với các loại hình ngoại khóa QUẦN VỢT, PHÁT TRIỂN SỞ THÍCH ÂM NHẠC, TIẾNG VIỆT và CỜ VUA, học sinh chỉ được đăng ký tham gia mỗi tuần một lần.

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6)

  • 45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 04/01/2017 đến ngày 24/03/2017)
  • 90 € cho mỗi loại hình cho cả năm (du 04/01/2017 au 30/06/2017)

Môn tiếng việt miễn phí dành riêng cho học sinh Việt Nam

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ.

Vous n'êtes pas identifié(e) comme parent d'élève